• slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4

Vykonávanie kontrol a revízií elektrických spotrebičov počas používania

Zmyslom vykonávania revízií elektrických zariadení je zistiť celkový stav týchto zariadení, upozorniť na prípadné riziká a navrhnúť riešenie s ohľadom na bezpečnosť a zdravie osôb a majetku. Povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť revízie elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia a elektrického zariadenia vyplýva zo Zákonníka práce.

Vykonávaním revízií môžeme zabrániť:

 • možnému poškodeniu zdravia a majetku chybným spotrebičom,
 • vysokým postihom za nedodržanie predpisov riadenia a zaisťovanie bezpečnosti práce,
 • krátením poistného plnenia (v prípade škodovej udalosti môže poisťovňa žiadať o doloženie splnení všetkých zákonných podmienok),
 • vzniku požiaru (obmedziť riziko).
image 3
Revízie spotrebičov sa vykonávajú v súlade s normami STN 33 1600 a STN 33 1610.
Revízie elektrického zariadenia sa vykonávajú v súlade s normou STN 33 1500.

 

Ponuka revízií

 

 

 • východiskové revízie elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6
 • periodické revízie elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6
 • revízie bleskozvodov (východiskové, aj periodické) v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN EN 62305-3 (stará norma STN 341390)
 • revízie elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600
 • revízie elektrických spotrebičov, výpočtovej techniky a pod. v zmysle STN 33 1610
 • revízie strojov a zariadení v zmysle STN EN 60204-1

 

 

 

 

 

 

Postup prác pri vykonávaní revízií:

 • uzatvorenie písomnej dohody s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom zariadenia o vykonaní revízie
 • stanovenie plánu revízie a oboznámenie s plánom povereného zástupcu firmy
 • oboznámenie sa s predloženými podkladmi od objednávateľa ( predchádzajúca revízia, dokumentácia el. inštalácie podľa skutočného vyhotovenia, protokol o určení vonkajších vplyvov, záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach na el. zariadení pred uvedením do prevádzky, doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov vykonávajúcich obsluhu a údržbu zariadenia, vyhlásenie výrobcu o overení zhody / CE /, a pod.)
 • oboznámenie sa s prevádzkou, s bezpečnostnými opatreniami, kontrola uložených opatrení inšpektorátom BP
 • dohoda o vypínaní zariadenia v čase prevádzky
 • výkon revízie
 • vizuálna prehliadka, kontrola značenia, kontrola vypínacích, signalizačných a ochranných prvkov, kontrola vyhotovenia el. zariadenia, kontrola oddelenia obvodov NN od MN, kontrola krytia, kontrola ochranných obvodov,
 • meranie vypínacej slučky, izolačného stavu, meranie spojitosti hlavného a doplnkového pospojovania, meranie prúdových chráničov, meranie unikajúceho prúdu (spotrebiče), skúška polarity a sledu fáz atď.
 • dohoda o okamžitom odstránení prípadných nedostatkov
 • vypracovanie a odovzdanie revíznej správy

 

Kontakt

  Ing. Alexander Mészáros
  Gorkého 2, 941 10 Tvrdošovce
  Tel: 0905 683 631
  Email: meszaros.tm@gmail.com